PRIVACY STATEMENT

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Van Mierlo met haar eventuele deelnemingen en gelieerde werkmaatschappijen, waaronder Ontwikkelingscombinatie Het Zuideinde V.O.F., hierna gezamenlijk aan te duiden als Van Mierlo.

Verwerking van persoonsgegevens door Van Mierlo
Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Van Mierlo verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Van Mierlo staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement kunt u vinden op onze website: https://www.vmierlo.nl/Privacy-Statement

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Van Mierlo verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.

1. Het uitvoeren van overeenkomsten
Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met opdrachtgevers, leveranciers, huurders en onderaannemers en werknemers te kunnen uitvoeren.
In het kader van kopersbegeleiding verzamelen wij uitgebreidere persoonsinformatie voor de financiële afwikkeling van de aankoop.
Gedurende en na bouwperiode verzamelen wij gegevens voor het afwikkelen van het bouwproces en eventuele garantieafwikkeling.
Voor het voldoen aan (belasting)wet- en regelgeving verzamelen wij persoonsgegevens van ingeleende medewerkers.
Voor het leggen van contacten en financiële afhandeling van overeenkomsten gebruiken wij contactgegevens van leveranciers en partners.

2. Afhandeling van de door u gevraagde informatie
Via onze website of tijdens bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om informatie te ontvangen over het project en de voortgang hiervan.  Wij gebruiken de verzamelde contactgegevens uitsluitend om te betrokkene op de hoogte te houden van het project. Tevens kunnen wij vragen of er interesse is om informatie te ontvangen over andere gelijksoortige projecten. Dit is te allen tijde gebaseerd op expliciete toestemming.

3. Voor marketingactiviteiten
Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Dit kunnen zijn oud en bestaande klanten en relaties die via evenementen opgedaan zijn.

4. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Van Mierlo
Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Hiervoor maken wij tevens gebruik van Google Analytics.  Deze dienst hebben wij zo geconfigureerd dat gegevens niet te herleiden zijn naar een specifieke bezoeker.

Welke grondslagen zijn van toepassing?
Van Mierlo verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

1. Uitvoeren van overeenkomsten
Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, huurders, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en onderhoudscontracten.

2. Gerechtvaardigd belang
Van Mierlo heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden persoonsgegevens te verzamelen.

3. Toestemming van betrokkenen
Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.

4. Voldoen aan wettelijke verplichting
Van Mierlo dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht.

Met wie deelt Van Mierlo uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

1. Eigen werknemers
De delen de gegevens met medewerkers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant of leverancier om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.

2. Leveranciers en onderaannemers die voor Van Mierlo werken
We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.

3. Belastingdienst
In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

Hoe lang bewaart Van Mierlo uw persoonsgegevens?
Van Mierlo bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

- Bouwdossiers van klanten bewaren wij in verband met garantie tien jaar na de oplevering van het object.
- De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
- Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
- Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten. 

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Van Mierlo van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

- Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
- Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
- Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Mierlo,
- Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar privacy@vmierlo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Van Mierlo uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij privacy@vmierlo.nl.  Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens
Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F.
Privacy Officer
Telefoon: 0174-522300 
E-mail: privacy@vmierlo.nl
KVK: 67663680

Contact

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F.
Postbus 218, 3140 AE Maassluis
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

zuideinde@vmierlo.nl
0174-522300