Nieuws

Op deze pagina leest u het laatste nieuws met betrekking tot de ontwikkeling van Het Zuideinde.

Bestemmingsplan vastgesteld

d.d. 22-03-2023

Wij hebben goed nieuws omtrent het project Het Zuideinde in Delft! Op 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan, hoek Abtswoudseweg - Zuideinde, vastgesteld. Parallel aan dit proces liep de procedure van de omgevingsvergunning voor de bouw. De omgevingsvergunning is ook door de gemeente afgegeven en ligt eveneens vanaf 28 maart aanstaande zes weken ter inzage. De komende periode gebruiken we om verder in gesprek te gaan met de omwonenden voor de nadere uitwerking rondom de inrichting van het openbaar gebied.

Start verkoop
Zodra de omgevingsvergunning voor de bouw onherroepelijk is, gaan wij verder met de voorbereidingen en kunnen wij de start verkoop van de appartementen van Het Zuideinde plannen. Wij hopen uiteraard dat we hierover zo snel mogelijk goed nieuws kunnen geven en houden u hiervan de komende periode.

Update ontwerp bestemmingsplan

d.d. 05-07-2022

Zoals in eerdere berichtgeving gecommuniceerd, heeft het ontwerp bestemmingsplan Hoek Zuideinde – Abtswoudseweg in september 2021 ter inzage gelegen. Hier zijn zienswijzen op ontvangen.

De beoordeling van de zienswijzen is na afloop van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan tijdelijk gepauzeerd. Een en ander in verband met een vertraging in de definitieve verwerving van een deel van het te bebouwen perceel. We hebben vertrouwen in een passende oplossing aangaande de verwerving, maar we vinden het gepast om dit eerst op te lossen, alvorens verdere stappen te nemen in de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan.

De verwachting is dat er binnen enkele weken meer duidelijkheid zal zijn. De verdere beoordeling van de zienswijzen en de doorgeleiding van het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad zal dan naar verwachting in het najaar plaatsvinden.

Start verkoop
Bovengenoemde reden heeft helaas ook betrekking op de verkoop van het project. Wij zijn genoodzaakt om de verkoop op te schuiven. Wanneer de start van de verkoop zal zijn, is vooralsnog niet bekend. Wij hopen u spoedig te kunnen informeren.

UPDATE BESTEMMINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING 

d.d. 25-11-2021

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning hebben tot en met 27 september 2021 tervisie gelegen. Op 6 september was er een inloopavond, waar wij een aantal geïnteresseerden hebben gesproken over het plan. Tijdens de tervisielegging zijn er zienswijzen ingediend. Momenteel is de gemeente bezig met het samenvatten van de zienswijzen, waarna deze worden beantwoord in een zogeheten Nota Zienswijzen. Deze nota zal samen met het bestemmingsplan naar de gemeenteraad gaan. De gemeenteraad neemt dan een besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Wanneer de gemeenteraad een besluit zal nemen is nu nog niet bekend, maar wij verwachten dat dit eind maart 2022 zal zijn.

Als gevolg van de ingediende zienswijzen en de procedure tot aan de gemeenteraad, zal de start verkoop worden verplaatst naar, zoals het er nu uitziet, het voorjaar van 2022.

Vrijgave ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning 

d.d. 27-07-2021

Op dinsdag 6 juli jl. heeft het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning vrijgegeven voor verdere procedure. Dit betekent dat de wettelijke tervisielegging kan plaatsvinden. In verband met het zomerreces zal de officiële bekendmaking medio augustus worden gepubliceerd. Dan staat de daadwerkelijke termijn (van 17 augustus tot en met 27 september) voor de tervisielegging vast. Tijdens deze periode van terinzagelegging is op 6 september, op basis van vooraanmelding, een inloopavond gepland. In de officiële bekendmaking staat meer informatie over het aanmelden hiervoor.

Update RO-procedure

d.d. 10-05-2021

Zoals wij in eerdere berichtgeving met u hebben gecommuniceerd, zouden het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning in maart jl. aangeboden worden aan het College van B&W. Dit is echter verplaatst naar eind mei 2021. Dit heeft te maken met de van toepassing zijnde Coördinatieregeling, waarbij het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning, na vrijgave door College van B&W, tegelijk ter visie gelegd worden voor een wettelijke periode van zes weken. Na de periode van de tervisielegging kan het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld. Zoals het er nu naar uitziet zal dit, tegelijk met de omgevingsvergunning, eind derde kwartaal 2021 plaatsvinden.

Start RO-procedure

d.d. 02-02-2021

Wij kunnen u op de hoogte brengen van de RO-procedure van Het Zuideinde, waaronder de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning vallen.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning, welke begin november is ingediend, is sinds medio december officieel in behandeling genomen. De documenten van de aanvraag omgevingsvergunning worden door de gemeente getoetst en reacties vanuit de verschillende instanties worden momenteel verwerkt in het plan.

Het concept ontwerpbestemmingsplan heeft in verband met de participatie met de omgeving vanaf 2 november jl. voor drie weken ter inzage gelegen op het gemeentekantoor. Daarnaast heeft in deze periode het wettelijk vooroverleg met overheden en instanties plaatsgevonden. Een aantal omwonenden heeft het concept ontwerpbestemmingsplan ingezien en hierop een reactie gegeven. De reacties die binnen zijn gekomen worden de komende periode afgewogen en mogelijk verwerkt in het definitief te maken ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden naar verwachting in maart aangeboden aan het College van B&W. Na vrijgave worden deze tegelijk ter visie gelegd worden voor een wettelijke periode van 6 weken. Dit besluit wordt gepubliceerd door de gemeente. Na deze periode kan het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld. Zoals het er nu naar uitziet zal dit, tegelijk met de omgevingsvergunning, begin derde kwartaal 2021 plaatsvinden. Dit betekent dat de start verkoop van het project vanaf het derde kwartaal 2021 kan worden voorbereid. Wij houden u op de hoogte!

Presentatie omwonenden en gemeente

Presentatie bewonersbijeenkomst

d.d. 13-03-2020

Klik hier om de presentatie van de bewonersbijeenkomst op 10 februari jl. te bekijken.

Nieuwe impressies!

d.d. 12-03-2020 

Er zijn nieuwe impressies van Het Zuideinde. Deze delen wij graag met u! 

Procedure Ruimtelijke Ordening (RO) bestemmingsplan

d.d. 3-12-2019

De afgelopen maanden hebben we in samenwerking met de gemeente en de architect het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp dient als basis voor de te doorlopen bestemmingsplanprocedure en de uiteindelijke omgevingsvergunning om de realisatie van het project mogelijk te maken.

Binnenkort start de RO-procedure van het bestemmingsplan. Deze procedure duurt naar verwachting tot zomer 2020. Na een positieve reactie van de gemeente, zal de wettelijke bezwaarperiode van zes weken ingaan. Indien er in deze periode geen bezwaren worden ingediend, is het bestemmingsplan daarna vastgesteld. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kunnen we starten met de verkoopvoorbereiding. Naar verwachting is de start verkoop van Het Zuideinde eind 2020.

Uitwerking voorlopig ontwerp

d.d. 7-3-2019

De komende maanden zullen we in samenwerking met de gemeente en de architect het Voorlopig Ontwerp verder uitwerken tot een Definitief Ontwerp. De ontvangen input vanuit de participatie zal hier, waar mogelijk, een onderdeel van zijn. Dit Definitief Ontwerp dient als basis voor de te doorlopen bestemmingsplanprocedure en de uiteindelijke omgevingsvergunning om de realisatie van het  project mogelijk te maken.

Op het moment dat wij met de gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten, zullen wij dit via een nieuwsbrief en de website melden aan u. De verwachting is dat dit, dit voorjaar zal zijn. Naast het participatieproces wordt dan de reguliere publiekrechtelijke vergunningsprocedure via de gemeente Delft in gang gezet.

Inloopavond

d.d. 21-02-2019

In samenwerking met de gemeente en de architect hebben wij, aan de hand van de reacties uit de eerste participatieavond van 1 oktober jl. en zorgvuldige belangenafweging, het planinitiatief verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO is vervolgens in het kader van het "formeel vooroverleg" behandeld door de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (Welstand) van de gemeente Delft.  De commissie heeft zich positief over het plan uitgelaten.

Op 20 februari 2019 vond de inloopavond plaats omtrent de participatie van Het Zuideinde, waar wij het Voorlopig Ontwerp (VO) met ontwonenden van het plan hebben gedeeld. 

Hieronder vindt u de panelen met de thema's, welke op deze avond zijn gepresenteerd.

Participatieavond

d.d. 2 oktober 2018

Op 1 oktober 2018 vond de participatieavond voor omwonenden plaats, waar zij vragen hebben beantwoord over een aantal thema's met betrekking tot de gedachte nieuwbouwinvulling op de locatie hoek Abtswoudseweg/Zudeinde. Hieronder vindt u de panelen met de thema's, welke op deze avond zijn gepresenteerd.

Contact

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F.
Postbus 218, 3140 AE Maassluis
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

zuideinde@vmierlo.nl
0174-522300