Nieuws

Op deze pagina leest u het laatste nieuws met betrekking tot de ontwikkeling van Het Zuideinde.

Start RO-procedure

d.d. 02-02-2021

Wij kunnen u op de hoogte brengen van de RO-procedure van Het Zuideinde, waaronder de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning vallen.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning, welke begin november is ingediend, is sinds medio december officieel in behandeling genomen. De documenten van de aanvraag omgevingsvergunning worden door de gemeente getoetst en reacties vanuit de verschillende instanties worden momenteel verwerkt in het plan.

Het concept ontwerpbestemmingsplan heeft in verband met de participatie met de omgeving vanaf 2 november jl. voor drie weken ter inzage gelegen op het gemeentekantoor. Daarnaast heeft in deze periode het wettelijk vooroverleg met overheden en instanties plaatsgevonden. Een aantal omwonenden heeft het concept ontwerpbestemmingsplan ingezien en hierop een reactie gegeven. De reacties die binnen zijn gekomen worden de komende periode afgewogen en mogelijk verwerkt in het definitief te maken ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden naar verwachting in maart aangeboden aan het College van B&W. Na vrijgave worden deze tegelijk ter visie gelegd worden voor een wettelijke periode van 6 weken. Dit besluit wordt gepubliceerd door de gemeente. Na deze periode kan het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld. Zoals het er nu naar uitziet zal dit, tegelijk met de omgevingsvergunning, begin derde kwartaal 2021 plaatsvinden. Dit betekent dat de start verkoop van het project vanaf het derde kwartaal 2021 kan worden voorbereid. Wij houden u op de hoogte!

Presentatie omwonenden en gemeente

Turnkey-overeenkomst
Het zuideinde

d.d. 16-03-2020

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F., een samenwerking tussen Van Mierlo Planontwikkeling B.V. en Lekkerkerk Beheer B.V., heeft op 9 maart 2020 met Brookland een turnkey-overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 66 appartementen in de vrije sector huur.

Het Zuideinde bestaat uit vier appartementengebouwen met 120 appartementen. Het andere deel van de appartementen zal in de vrije verkoop gaan.

Presentatie bewonersbijeenkomst

d.d. 13-03-2020

Klik hier om de presentatie van de bewonersbijeenkomst op 10 februari jl. te bekijken.

Nieuwe impressies!

d.d. 12-03-2020 

Er zijn nieuwe impressies van Het Zuideinde. Deze delen wij graag met u! 

Procedure Ruimtelijke Ordening (RO) bestemmingsplan

d.d. 3-12-2019

De afgelopen maanden hebben we in samenwerking met de gemeente en de architect het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp dient als basis voor de te doorlopen bestemmingsplanprocedure en de uiteindelijke omgevingsvergunning om de realisatie van het project mogelijk te maken.

Binnenkort start de RO-procedure van het bestemmingsplan. Deze procedure duurt naar verwachting tot zomer 2020. Na een positieve reactie van de gemeente, zal de wettelijke bezwaarperiode van zes weken ingaan. Indien er in deze periode geen bezwaren worden ingediend, is het bestemmingsplan daarna vastgesteld. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kunnen we starten met de verkoopvoorbereiding. Naar verwachting is de start verkoop van Het Zuideinde eind 2020.

Uitwerking voorlopig ontwerp

d.d. 7-3-2019

De komende maanden zullen we in samenwerking met de gemeente en de architect het Voorlopig Ontwerp verder uitwerken tot een Definitief Ontwerp. De ontvangen input vanuit de participatie zal hier, waar mogelijk, een onderdeel van zijn. Dit Definitief Ontwerp dient als basis voor de te doorlopen bestemmingsplanprocedure en de uiteindelijke omgevingsvergunning om de realisatie van het  project mogelijk te maken.

Op het moment dat wij met de gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten, zullen wij dit via een nieuwsbrief en de website melden aan u. De verwachting is dat dit, dit voorjaar zal zijn. Naast het participatieproces wordt dan de reguliere publiekrechtelijke vergunningsprocedure via de gemeente Delft in gang gezet.

Inloopavond

d.d. 21-02-2019

In samenwerking met de gemeente en de architect hebben wij, aan de hand van de reacties uit de eerste participatieavond van 1 oktober jl. en zorgvuldige belangenafweging, het planinitiatief verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO is vervolgens in het kader van het "formeel vooroverleg" behandeld door de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (Welstand) van de gemeente Delft.  De commissie heeft zich positief over het plan uitgelaten.

Op 20 februari 2019 vond de inloopavond plaats omtrent de participatie van Het Zuideinde, waar wij het Voorlopig Ontwerp (VO) met ontwonenden van het plan hebben gedeeld. 

Hieronder vindt u de panelen met de thema's, welke op deze avond zijn gepresenteerd.

Participatieavond

d.d. 2 oktober 2018

Op 1 oktober 2018 vond de participatieavond voor omwonenden plaats, waar zij vragen hebben beantwoord over een aantal thema's met betrekking tot de gedachte nieuwbouwinvulling op de locatie hoek Abtswoudseweg/Zudeinde. Hieronder vindt u de panelen met de thema's, welke op deze avond zijn gepresenteerd.

Contact

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F.
Postbus 218, 3140 AE Maassluis
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

zuideinde@vmierlo.nl
0174-522300